Cuộc sống

Cuộc sống muôn hình vạn trạng với những vấn đề khác nhau và những tâm trạng khác nhau. Tuy nhiên, cuộc sống như nào là do chúng ta quyết định. Chúc mọi người luôn vẻ.